SAUT

Atività dl SAUT 2018

Local di Jëuni SAUT

Bënunì tl Local di Jëuni SAUT!
Tlo da nëus iel for na gran vivanda! Passa a nes crì y lascetla jì bona. A ciaculé cun ti cumpanies, a scuté su mujiga, a s'la ciaculé cun nëus de uni sort de tematiches che te stà a cuer o ënghe mé a paussé - nosta portes ie for daviertes per TÉ! Se stufé? Da nëus giates duta la nfurmazions sun manifestazions y povester abines ënghe tu velch che te savëssa bel. Fejes'a plu gën festa? Tol l'ucajion y nuzea nosta sales o scenò te judon gën a mëter a jì manifestazions adum cun té o te judon a realisé ti idees.


Orar de giaurida ntan l ann de scola:

Lunesc a sada dala 13:30 ala 18:30 Uhr
Dumënia: sarà
 

Orar de giaurida d'instà:

Lunesc fin vënderdi dala 13:30 ala 18:30
Sada y dumënia: sarà


STORIA
Do chë la cësa per  Jëuni, Ert y Cultura ie unida stata fata su da nuef, ie l local di jëuni SAUT unì inaugurà ai 23. de utober 2007.
L’idea de giaurì n local coche post d'ancunteda per jëuni dajovel bele da treup ani. Nchina tl 2007 ne dajovel per i jëuni de Gherdëina nia n post per se ancunté y ulache l univa jit do ai bujëns di jëuni. Perchël fova la legrëza granda canche la ie unida a s'l dé. Nia da desmincé ie che l zënter per i Jëuni, Ert y Cultura ie la prima nfrastrutura che ie unida fata cun la prupostes dla lies di jëuni y cultura.


Co iela pa unida a s'l dé che la sala di jëuni à inuem Saut?
Ntan i mënsc de nuvëmber y dezëmber dl 2007 à la Nëus Jëuni Gherdëina scrit ora n cuncors per abiné n inuem adatà per l local di jëuni. L nteres fova scialdi grant. L lizeum d'ert "Cademia", l' ITE y nce ngrum de autri jëuni a fat pea al cuncors. La vela de prupostes fova granda y la dezijion ne fova nia saurida da tò. L cunsëi dla Nëus Jëuni Gherdëina à ala fin crì ora l inuem Saut de Mirco P. dl lizeum d'ert che à nce fat l logo leprò. Ël nes spiega nscila coche l à abù chësta idea: L local di jëuni dëssa vester n post ulache n anconta cumpanies y perchël possen fé n “SAUT” tl local di jëuni.