27.01.2020

Sei pa da liejer mi busta paga? Cie adrovi pa sce uei scumencé a lauré per mi cont?

Sei pa da liejer mi busta paga? Cie adrovi pa sce uei scumencé a lauré per mi cont?
I jëuni de Sëlva mët a jì n culaburazion cun la Nëus Jëuni Gherdëina na sëira de nfurmazion tl local fun&more te Sëlva ai 27 de jené dala 20.00.
Ve ëis’a ënghe vo bele suvënz damandà ciche uel dì duc i numri che n vëij sun la zedula canche n vën paiei ora? Co lieji pa mi busta paga y cie iepa mpurtant a savëi?
Lisa Demetz che lëura da n cumerzialist y fej uni mëns la busta paghes, spiegherà avisa dut chël che à da nfé sun chësta tematica.
Sëuraprò arons Rudi Moroder che ie cumerzialist, ël cunterà ce che n adrova per scumencé a lauré per si cont o se mëter su na firma nstës.
Co cëla pa ora l mond dl lëura te na mpreja menedea da doi jëuni dla valeda
Alan y Maicol nes cunterà de si esperienzes tl mond dl lëur y coche i se à metù ndependënc.
Sambënzënza uniral dà na gran lerch per duc chëi che arà dumandes. Nvion duc a chësta sëira drët nteresanta y de mpurtanza per duc i jëuni che lëura sibe sota patron che ënghe per chëi che ulëssa se mëter su nstës.


 
Dear visitor, our site uses technical cookies and first and third party analytical cookies.
By continuing to browse, you accept the cookie settings set by our site. You can read the extended privacy policy and following the instructions you can also change the choices made later by clicking here.